Factory

 PROCESS

Yarn Purchase
Dividing / Doubling
Two for one Twisting
Heat Setting
Wrap : Beaming in/Yatn Drawing
Weft : Jumbo Winder
Weaving
InGrey Inspection

Add
-

Seongju, Nong Gong Danji Gil 21, Seongju-Eup, Seongju-Gun, Gyungbuk, Zip 40033